Çeňňek kemer çip konweýerini nädip gurmaly we işleýän nyşanlar näme.

Çeňňek guşak çip konýory indi gaýtadan işlenýär, CNC freze enjamy, CNC maşyn gurallaryny öndürmek liniýasy we kesmek ýaly enjam enjamlary ýaly kömekçi programma üpjünçiligini öndürmekde ulanylmaly, aýratyn ulanylanda ep-esli ulanylyp bilner. akylly önümçiligiň we gaýtadan işlemegiň netijeliligini ýokarlandyrmak. Aşakda bu görnüşli enjamlaryň, enjamlaryň we ulanylyşyň aýratynlyklary bar ýaly.

Çeňňek kemer çip konweýerini oturtmak
Suw saklaýjy gutujyga derrew nurbatlar bilen berkidilen gap. Zynjyr plastinka çip aýyrýan maşynyň esasy düzüm bölegi, zynjyr plastinka materialy örän möhümdir, çip aýyrýan maşynyň hyzmat ediş möhleti. Zynjyr plastinkasynyň könelmegine garşylyk, pes ses işlemek, uzak möhletli ulanyp biler.
Zynjyr plastinka çipini aýyrýan maşynyň aýratynlyklary.

Bu enjam ýeňilleşdirmegi, umumylaşdyrmagy we standartlaşdyrmagy uzak wagtlap saklap gelýär, önümçilik pudagynda eýýäm deňeşdirilen standartlar bar. Ulanmak, işlemek, tehniki hyzmat etmek amatly. Indi dürli spesifikasiýa bazarynda kesiş zerurlygynyň birnäçe görnüşini göz öňünde tutup bilersiňiz, şeýle hem möhürleme kiçi we orta ululykdaky böleklerden, sowuk sözleýji maşyn geçiriji enjamlardan ölýär. Highokary geçiriş netijeliliginden başga, saýlanan kategoriýa gaty uly.

newsimg

Jemi we zynjyrly plastinka giň diwersifikasiýa, umumy modelleme dizaýny üýtgeşik, rahat işleýär. Käbir harytlar ýük, ýeňil agram we ýokary netijelilik funksiýasyna eýedir, CNC we NC senagat tehnikasy we enjamlary iň esasy kömekçi enjamlar we enjamlardyr.

Zynjyr plastinka çipini aýyrmak maşynynyň gurluşy ýönekeý, häzirki wagtda eýýäm dürli aýratynlyklary, önümçilik liniýalaryny doldurmak üçin dürli iri we orta ölçegli açar, CNC freze enjamy, CNC san dolandyryş maşyn gurallary, ajaýyp aýratynlyklary sebäpli ýokary takyk degirmeniň üstünde işlemek ukyby, enjamlary gowy saklamak we dolandyrmak, geljekde önümçilik we gaýtadan işleýän maşyn önümçiliginiň netijeliligi möhümdir.


Iş wagty: Maý-14-2021