Habarlar

 • Biz Hytaýda belli CNC maşyn gurallarynyň wekili

  Bazary has giňeltmek üçin ýakynda önüm kategoriýalaryny täzeledik, belli içerki CNC maşyn gurallaryny öndüriji (Transfer) bilen şertnama baglaşdyk we daşary bazary giňeltmek üçin olaryň ýeke-täk wekili bolduk.Önümler esasan aşakdakylary öz içine alýar: dik işleýiş merkezi, ...
  Koprak oka
 • Kolumbiýa eksport edilen goşa şahly metal çip döwüji

  Geçen hepde müşderimize eksport edilen 4.4kw * 2 goşa şahly metal çip döwüji. Müşderi metal çip saklanylýan ýerini azaltmak isleýär we satmak üçin garaşmak üçin burça goýýar .Şonuň üçin ekrany astynda goýmagyň zerurlygy ýok maşyn, bu sagatda gaty uly kuwwata eýe bolar, ýöne ha ...
  Koprak oka
 • Daniýadaky bir müşderimiz üçin başga bir metal çip döwüjini barlaýarys.

  Daniýadaky bir müşderimiziň biri, süpürgiçini nasos bilen çykarmaly bolandyklary üçin, bölek ululygyndan 12 mm-den köp bolmaly däldir. Bu ýagdaýda, ululygyň ululygy gaty uly bolsa, olar nasosy damaeg eder. Şonuň üçin döwüjiniň aşagyndaky ekrany o ...
  Koprak oka
 • Süýt sowadyjy bak näme?

  Süýt sowadyjy tank, köp süýt sowadyjy diýlip hem bilinýär, ikisi hem ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalan içki we daşarky tankdan durýar.Içki tankyna berkidilen, sowadyjy suwuklygyň / gazyň akýan plitalary we turbalary ulgamy.Sowadyjy tanklaryň içindäki ýylylygy çykarýar ...
  Koprak oka
 • Çip konweýer ölçegleriňizi tassyklamaga kömek ediň

  A - ýük bölüminiň uzynlygy mm B - konweýeriň beýikligi mm C - çykaryş bölüminiň beýikligi mm D - çykaryş bölüminiň uzynlygy mm E - girelgäniň beýikligi mm F - konweýeriň giňligi mm G - umumy konweýeriň uzynlygy mm H - poldan beýiklige çenli beýiklik ...
  Koprak oka
 • Uzyn çip konweýerini 2 bölege nädip birikdirmeli

  Gurnama görkezmesi 1. Agaç gapagy açyň, çip konweýeriniň her bölümini çykaryň.Flanesde bellenen bellige üns beriň we şol bir belgi bilen iki tarapy goýuň. (ABC bilen ruçka bilen belledik, A gabat gelýär, A, B gabat gelýär, C gabat gelýär, aşakdaky surata serediň) 2. ...
  Koprak oka
 • Sowadyjy süzgüçiň artykmaçlygy

  Nebit esasly sowadyjylaryňyzyň ömrüni uzaltmak üçin çözgüt gözleýärsiňizmi?Bizde bar!Kagyz zolakly süzgüçimiz, ähli metal işleýän we üweýji maşynlarda ulanmak, emulsiýalary we tutuş ýaglary süzmek üçin niýetlenendir.Sowadyjy süzgüçimiz, işlemek aňsat we çalgy we gurallary giňeltmekde ýokary täsirli ...
  Koprak oka
 • Nyşanlary ulanyp plastiki süýrük zynjyry

  Nyşanlary ulanyp plastiki süýrük zynjyry

  Iki taraplaýyn hereket ýagdaýynda ulanmak üçin amatly, oturdylan kabel, turbalar, trahaýa, turbalar we ş.m. çekmek we goramak bar.Her bölümiň zynjyryny açmak, aňsat gurnamak we tehniki hyzmat etmek üçin süýräň. Hereket pes ses, könelişme, ýokary tizlikli hereket.Mikser çyzgysy giňeldi ...
  Koprak oka
 • Çeňňek kemer çip konweýerini nädip gurmaly we işleýän nyşanlar näme.

  Çeňňek kemer çip konweýerini nädip gurmaly we işleýän nyşanlar näme.

  Çeňňek guşak çip konýeri indi gaýtadan işlenýär, CNC freze enjamy, CNC maşyn gurallaryny öndürmek liniýasy we kesmek ýaly maşyn enjamlary ýaly kömekçi programma üpjünçiligini öndürmekde ulanylmaly we ýörite ulanylanda gr ulanyp bolýar ...
  Koprak oka
 • 2021-nji ýyldaky topar döretmek işi

  2021-nji ýyldaky topar döretmek işi

  Yantai Amho International Trade Co., Ltd.2020-nji ýylyň 15-nji iýunynda basketbol meýdançasynda topar döretmek çärelerini gurnadyk.Bu iş, işgärleriň arasynda aragatnaşygy we düşünişmegi güýçlendirmek, işgärleriň yhlasyny ýokarlandyrmak, köpçülige habar bermek üçin forum hödürleýär.
  Koprak oka