Sorag-jogap

9
Siziň artykmaçlyklaryňyz näme?

Her bir jikme-jigi kämilleşdirýäris. Diňe ýokary hilli önüm bilen üpjün edýäris, hünärmenler topary islän wagtyňyz hyzmatyňyzda tüýs ýürekden bolar. Yourhli meseleleriňiz örän netijeli çözülerdi.

Önümçilikmi ýa-da paýlaýjy?

Biz önümçilik we söwda kompaniýasy, şonuň üçin kepil geçip bileris,toajaýyp söwda güýjümiz sebäpli beýleki önümleri satyn almaga kömek ediň.

Synag üçin bize nusga iberip bilersiňizmi?

Hawa, nusgalarmamukdary mugt bolardy, ýöne ýük öňünden tölenmeli ýa-da ýük ýygnamak. Satyn aljak önümleriňiziň hili nusgalar bilen deň bolar.

Töleg şertleriňiz näme?

T / T, L / C gözüňiziň alnynda. Western Union islendik töleg tölegi hem size amatly bolsa elýeterlidir.

Getirmegiň wagty nähili?

Bir stocka harytlary üçin 3-7 günüň içinde, alnan önümler üçin 10-25 günaşaktöleg.

Gowy zatlary nädip gaplamaly?

Önüm agaçdan gaplanariberiş wagtynda howpsuzlygy üpjün etmek üçin..

OEM kabul edip bilersiňizmi?

Hawa, edip bilerdikenjamy özüňiz bilen öndüriňlogo, marka we ş.m.