Magnit bölüji

Gysga düşündiriş:

Material bon Uglerod polat, poslamaýan polat. Magnit rolik
Type Birinji ädim süzgüji
Agdaý : Täze
Gurluşy: magnit rolik


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Marka Amho
Model belgisi XYCF
Material Uglerod polat
Elýeterli reňk Gara, ak, gyzyl, çal, sary.
MOQ 1
QEM hyzmaty Düzülip bilner
Gaplamak Faner gapagy
Tölegler Western Union, Pul gram, Paypal ,, Sim geçirmek.
Eltip bermek Deňiz bilen. Howa bilen
Eltip bermegiň wagty Tölegiňizden soň 15 iş gününiň içinde.
Agram ölçegi:

Arza:

Standart däl müşderi haýyşy

Öýjükli maşyn

Öndürijilik we amaly

Bu enjam, esasan, suwuklygy sowatmak, üweýji enjamlary we beýleki maşyn gurallaryny ýag arassalamak prosedurasyny kesmek üçin ulanylýar. Ujypsyzja demir tozany siňdirýär we sowadyjy suwuklygyň (ýagyň) içindäki arassalaýjylary magnit deprek bilen birleşdirýär. Düzediş wagtyny azaldyp biler. ýylmaýjy tigir, kesijileriň hyzmat möhletini uzaltmak, sowadyjy suwuklygyň çalşylýan möhletini gysgaltmak, operatorlaryň intensiwligini we lagym suwlarynyň daşky gurşawyň hapalanmagyny azaltmak. Bu üweýji maşyn gurallarynyň we beýleki kesiş enjamlarynyň möhüm bölegi.

Aýratynlyklary

1. Ykjam ululyk, durnukly işlemek, pes ses, az sarp etmek.
2. Çipleri mukdar taýdan bölüň, artykmaç ýük ýok ..
3.Bu enjam guralynyň kesgitlenen giňişligine görä öndürilip bilner.

Bejeriş tablisasy:

Gurnama /

komponenti

Aralyk Işiň görnüşi Howpsuzlyk görkezmesi / bellik
Zolak 1 hepde Arassalamak Aralyk, akymyň düzümine baglylykda uzaldylyp ýa-da gysgaldylyp bilner
3 aý Könelmegini we zaýalanmagyny barlaň, sazlaň Güýçli köýnek ýa-da zeper ýeten ýagdaýynda çalşyň. Düzediş.
Sürüji zynjyry 3 aý Dartgynlygy barlaň we zerur bolsa ýaglaň. Diňe sürüjilik zynjyry bolan wersiýa üçin.
Konteýnerler we şlang gurnamalary. 6 aý Berkliligini, poslamagyny we zeperini barlaň. Daşky gurşawa zyýanly maddalar islendik ýagdaýda aralaşyp bilmez.
Dişli motor ---- Gollanma gollanmasyna serediň  
Antifrikasiýa göteriji ---- Bejerişsiz  
Sowuk baklar. 500 iş wagty Hapalanandygyny barlaň (palçyk ýataklary) we arassalaň Gurallaşdyryş usulyna baglylykda aralyk gaty gysgaldylyp bilner.

Sowadyjy baklar ýörite esbaplar we şonuň üçin her zawodda oturdylmaýar.

singleimg
ModelSize XYCF-25 XYCF-50 XYCF-75 XYCF-100 XYCF-200 XYCF-300 XYCF-400 XYCF-500
L (mm) 320 360 380 410 520 540 540 600
L1 (mm) 290 330 320 380 490 500 500 560
B (mm) 216 300 380 430 600 730 810 952
B1 (mm) 246 320 400 445 615 760 840 988
B2 (mm) 265 336 416 465 636 780 860 1024
B3 (mm) 301 385 465 515 685 833 911 1058
H (mm) 200 200 200 200 200 300 350 300
H1 (mm) 130 130 130 130 130 190 190 190
D2 (mm) 100 120 120 125 125 150 200 290
Bellik: aboveokardakylaryň ululygy adaty önüm, müşderiniň islegine görä düzülip bilner.

Düşündiriş:

Magnit deprek içinde hemişelik magnit (ferrit ýa-da neodiý demir bor, 2 görnüşli magnit intensiwligi: 1000GS we 3000GS) bar.magnit deprek hereketlendiriji bilen hereket edýär.magnit demir hapalygyny öz içine alýan suwuklyk magnit barabanyň ýanynda bolanda, magnit deprek magnit demir haramlygyny aýryp biler.Hapalar magnit deprekiniň ýokarky bölegine eýerenlerinde, rezin rolik suwuklygy yzyna gysýar.Magnit deprek haramlygy gyryjylara sürende, gyryjy magnit deprekdäki hapalary ýok edýär.Magnit bölüji, esasan, üweýji maşynyň we beýleki maşyn gurallarynyň sowadyjy suwuklygyny (kesýän suwuklygy ýa-da emulsiýany) arassalamak üçin ulanylýar.Magnit bölüjileri ulanmak üçin ýylmaýjy tigir düzedişleriniň sanyny azaldyp, iş böleginiň üstki görnüşini gowulaşdyryp, ýylmaýjy tigiriň we sowadyjy suwuklygyň hyzmat möhletini uzaldyp, işçileriň iş güýjüni azaldyp, sowadyjy suwuklygyň daşky gurşawa hapalanmagyny azaldyp biler.Magnit bölüji ýeke özi ulanylyp bilner, şeýle hem süzgüç effektini ýokarlandyrmak üçin kagyz zolakly süzgüç, çip arassalaýjy we worteks bölüji bilen bilelikde ulanylyp bilner.
Magnit bölüji amal akymyna görä aşakdakylara bölünip bilner: XYCF-25, XYCF-75, XYCF-100, XYCF-200, XYCF-300, XYCF-400, XYCF-500.

Nädip saýlamaly:

Umuman aýdanyňda, haýsy modeliň saýtynda zerur sowadyjy akym tizligine baglydygyny saýlamak.Modeliň saýlanylmagynda göz öňünde tutulmaly esasy faktorlar: proses akymy, magnit bölüjiniň giriş beýikligi we saýtdaky gurnama meýdançasy.Magnit bölüjiniň berk deşigi 4-9.
Magnit bölüji motorda gurlan görnüşde, magnit deprek üçin ýarym magnit we magnit deprek aýlanýar, ýöne magnit üçin aýlanma ýok.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary