Magnit kagyz zolagy

Gysga düşündiriş:

Material bon Uglerod polat, poslamaýan polat.

: Kagyz süzgüji

Agdaý : Täze

Gurluşy: kemer ulgamy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Marka Amho
Model belgisi XYGL2
Material Uglerod polat
Elýeterli reňk Gara, ak, gyzyl, çal, sary.
MOQ 1
QEM hyzmaty Düzülip bilner
Gaplamak Faner gapagy
Tölegler Western Union, Pul gram, Paypal ,, Sim geçirmek.
Eltip bermek Deňiz bilen. Howa bilen
Eltip bermegiň wagty Tölegiňizden soň 15 iş gününiň içinde.
Agram ölçegi: Programma: Standart däl Müşderi haýyşyGrinding maşyn

Önümler Giriş

Öndürijilik we amaly

Bu enjam kagyz zolakly süzgüçden we magnit bölüjisinden durýar we iki maşynyň artykmaçlyklaryny birleşdirýär. Öýjükli enjamda magnit iş böleklerini gaýtadan işlenende, bu enjam ilkinji orunda durýar.

Aýratynlyklary

1. Ykjam ululyk, pes ses, az sarp etmek.
2. Kesýän suwuklygy iki gezek süzmek, suwuklygy kesmegiň hyzmat möhletini uzaltmak we iş bölekleriniň işleýiş hilini ýokarlandyrmak.

21-nji surat

ModelSize XYGL2-25 XYGL2-50 XYGL2-75 XYGL2-100 XYGL2-150 XYGL2-200 XYGL2-250 XYGL2-300
L (mm) 1050 1200 1600 1600 1800 2200 2540 3000
L1 (mm) 250 250 250 290 290 290 290 450
L2 (mm) 990 1160 1560 1560 1760 2160 2160 2765
L3 (mm) 840 960 1360 1360 1560 1960 1960 2565
B (mm) 460 600 600 800 1080 1080 1080 1080
B1 (mm) 490 650 650 850 1130 1130 1130 1130
B2 (mm) 400 520 520 720 1000 1000 1000 1000
H (mm) 300 300 300 300 300 300 300 530
H1 (mm) 250 250 250 250 250 250 250 450
H2 (mm) 595 595 595 610 610 610 693 786
Bellik: aboveokardakylaryň ululygy adaty önüm, müşderiniň islegine görä düzülip bilner.

Düşündiriş

Kagyz zolakly süzgüç esasynda magnit bölüji goşulýar.ýylmaýjydaky sowadyjy suwuklyk ilki kagyz zolakly süzgüçden soň gelýär, soňra magnit bölüji magnit hapalaryny sowadyjy suwuklykdan aýyrýar.Sowadyjy suwuklyk bilen magnit däl hapalar süzgüç kagyz kemerine akýar, soňra kagyz süzgüji ferromagnit däl hapalary bölýär.Süzgüçden soň sowadyjy suwuklyk, göteriji nasos tarapyndan iberilýän maşyn guraly üçin ulanylýar.Kagyz zolakly süzgüç bilen deňeşdirilende, magnitli kagyz zolakly süzgüç süzgüç kagyzynyň sarp edilişini azaldyp, çykdajylary azaldyp biler.Bu enjam esasan her dürli üweýji maşynlar üçin ulanylýar.Enjam ykjam gurluşy bilen owadan.Bu enjamy ulanyp, daşky gurşawyň hapalanmagyny azaldyp, netijeli iş wagtyny gowulaşdyryp, enjam guralynyň operatorynyň iş güýjüni peseldip bileris.Şeýle hem iş böleginiň daşky görnüşini ýokarlandyrýar we önümleriň hilini ýokarlandyrýar.

Nädip saýlamaly

Öndürijiniň akymy bilen haýsy modeliň kesgitlenýändigini saýlamak üçin, arka suwuň beýikligi we gurnama meýdany göz öňünde tutulmalydyr.Magnit kagyz zolakly süzgüç, tarak bölüji bilen bilelikde ulanmak üçin tarak bölüjisini hem gurup biler.Gurnama ölçegine görä, adaty önümler dogry däl bolsa, ony siziň islegiňiz ýaly edip bileris.

Önümiň görkezilmegi

a1
A2
A4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň