Tekiz düşek kagyz süzgüji, üweýji maşyn üçin sowadyjy süzgüç

Gysga düşündiriş:

Material bon Uglerod polat, poslamaýan polat.
: Kagyz süzgüji
Agdaý : Täze
Gurluşy: kemer ulgamy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Marka Amho
Model belgisi XYGL
Material Uglerod polat
Elýeterli reňk Gara, ak, gyzyl, çal, sary.
MOQ 1
QEM hyzmaty Düzülip bilner
Gaplamak Faner gapagy
Tölegler Western Union, Pul gram, Paypal ,, Sim geçirmek.
Eltip bermek Deňiz bilen. Howa bilen
Eltip bermegiň wagty Tölegiňizden soň 15 iş gününiň içinde.
Agram ölçegi: Programma: Standart däl Müşderi haýyşyGrinding maşyn

Öndürijilik we amaly

Bu enjam, süzgüç ekranynda dokalmadyk sowadyjy suwuklygyň içinde metal we metal däl hapalary süzüp we aýryp biler.Dürli üweýji maşyn gurallarynyň işleýän bölegi hökmünde sowadyjy suwuklygy gowy süzýär, sowadyjy suwuklygyň hyzmat möhletini uzaldýar, iş bölekleriniň işleýiş hilini ýokarlandyrýar we kesiş gurşawyny gowulandyrýar.

Aýratynlyklary

1.Kompakt ululygy, pes ses, maşyn guralynyň rozetkasyna gurnamak üçin amatly.
2.Gurnamagyň amatlylygy üçin ulanyjylaryň islegine görä motor we elektrik şkafynyň ýagdaýy kesgitlenip bilner.

img

ModelSize XYGL1-25 XYGL1-50 XYGL1-75 XYGL1-100 XYGL1-150 XYGL1-200 XYGL1-250 XYGL1-300
L (mm) 1050 1200 1600 1600 1800 2200 2540 3000
L1 (mm) 250 250 250 290 290 290 290 450
L2 (mm) 990 1160 1560 1560 1760 2160 2160 2765
L3 (mm) 840 960 1360 1360 1560 1960 1960 2565
B (mm) 460 600 600 800 1080 1080 1080 1080
B1 (mm) 490 650 650 850 1130 1130 1130 1130
B2 (mm) 400 520 520 720 1000 1000 1000 1000
H (mm) 300 300 300 300 300 300 300 530
H1 (mm) 250 250 250 250 250 250 250 450
H2 (mm) 445 450 450 465 465 465 465 665
Bellik: aboveokardakylaryň ululygy adaty önüm, müşderiniň islegine görä düzülip bilner.

Düşündiriş

Kagyzy süzmek arkaly süzýär, işlemezden ozal süzgüç kagyzyny zynjyr toruna ýaýratmalydyrys. Soňra emulsiýa ýa-da ýag süzgüç kagyzyna akýar. Suwuklyk suwuk bakyň yzyna düşýär we hapalar süzgüç kagyzynda bölünýär. Süzgüç kagyzyndaky hapalar köpelende, emulsiýa geçip bilmeýär, süzgüç kagyzynda suwuk howuz emele gelýär. Suwuklyk derejesinde ýüzýän top ýokarlanýar, soň kagyz motoryny işe sürýär. Ulanylan kagyz çykarylýar we süzgüçde täze kagyz awtomatiki ýaýraýar. Bu proses şeýle dowam edýär. Süzgüç takyklygy süzgüç kagyzy bilen kesgitlenýär. Adatça süzgüçiň takyklygy 10-30μm.

Kagyz zolakly süzgüç, esasan, dürli enjam gurallary üçin sowadyjyny süzmek üçin ulanylýar. Bu enjam hapalanýar, täsirli iş wagtyny gowulandyrýar, enjam guralynyň işçisiniň iş güýjüni azaldýar. Şeýle hem iş böleginiň üstki gutarmagyny ýokarlandyrýar we gowulaşdyrýar önümleriň hili.

Nädip saýlamaly

Haýsy modeliň ýylmaýjynyň akym tizligi bilen kesgitlenýändigini saýlamak üçin, arka suwuň beýikligi we gurnama meýdany göz öňünde tutulmalydyr. Gurmak ölçegine görä, adaty önümler laýyk däl bolsa, biz ony siziň talapyňyz edip bileris.

singleimg (2)
singleimg (1)
singleimg2 (2)
singleimg2 (1)

Bejeriş tablisasy

Gurnama / komponent Aralyk Hereket Howpsuzlyk görkezmeleri / bellikler
DriveDrive zynjyry 3 aý Dartgynlygy barlaň we zerur bolsa berkidiň, sürüjiniň zynjyryny ýaglaň
Sürüji miliň we ýol görkezijisiniň rulony —- —- Köýnegi we oýnamagy barlaň Guşak gowşurylanda zaýalananda, zerur bolsa barlaň we çalşyň
Elektrik enjamlaryMotor (lar) —- —- Öndürijiniň iş görkezmelerine serediň
Simler 3 aýlar Bölekleri we zeperleri barlaň Näsaz simleri çalyşyň
Dereje derejesi 3 aýlar Funksiýany barlaň El bilen hereket etmek arkaly iki wyklýuçatel nokadyndan geçiň
Gorag enjamlary 3aýlar Funksiýany barlaň
Nasoslar —-—- Öndürijiniň iş görkezmelerine serediň
Konteýnerler 6 aý Syzdyrmalary, zeperleri we poslamalary barlaň Howply maddalaryň gaçmazlygyna göz ýetiriň
Guşak 6 aý Zeper ýetendigini barlaň Zeper ýeten mahaly geçiriji kemeri çalyşyň

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary